ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

ក្រុមហ៊ុន CHARMLITE CO ។ , LTD ។

ផ្លាស្ទិចហ៊្វុនស៊ីន